Chính sách bảo mậ

Proxy tự nhiên cam kết mạnh mẽ để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Chính sách này chỉ áp dụng cho Proxy tự nhiên chứ không phải các trang web của các công ty hoặc tổ chức khác đã truy cập sử dụng dịch vụ Natural Proxy. Tuyên bố về chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu cam kết của Natural Proxy để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, để cung cấp cho người dùng của chúng tôi, khách hàng hiện tại và tương lai, với thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi duy trì trang web của công ty, www.naturalproxy.com ("Trang web"). Chính sách này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin có liên quan đến hoạt động

Proxy tự nhiên không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Phù hợp với Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em năm 1998 ("COPPA"), chúng tôi sẽ không bao giờ cố ý thu thập hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi và chúng tôi không cho phép bất cứ ai dưới 13 tuổi thực hiện giao dịch với Proxy tự nhiên

Chúng tôi thu thập Thông tin Chưa xác định về việc sử dụng Dịch vụ của bạn vì ba lý do:

Đầu tiên, để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ và liên tục cải tiến chúng; Thứ hai, vì lý do an ninh; Và thứ ba, để chúng tôi có thể kiểm toán và theo dõi việc sử dụng theo thống kê, kiểm toán các chi nhánh của chúng tôi và tính toán các khoản thanh toán cho bên thứ ba. Thông tin Nặc danh như vậy không cho phép xác định cá nhân; Bao gồm vị trí địa lý gần đúng của bạn, thông số phần cứng, loại trình duyệt và phiên bản, ngày Cài đặt phần mềm, ngày sử dụng cuối cùng của Dịch vụ, loại hệ điều hành, phiên bản và ngôn ngữ của bạn, mục đăng ký, yêu cầu URL của bạn và Tem thời gian tương ứng.Chúng tôi không thực hiện bất kỳ nỗ lực để tiết lộ danh tính của bạn thông qua thông tin này. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin sẽ giúp chúng tôi hiểu được thiết bị của bạn được sử dụng tại một thời điểm nhất định sao cho chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ yêu cầu nào.

Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý cụ thể của bạn theo Chính sách Bảo mật này hoặc nếu luật pháp hoặc lệnh tòa yêu cầu.

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Nặc danh với bên thứ ba khi được yêu cầu cung cấp, duy trì hoặc cải tiến Dịch vụ. Các bên thứ ba như vậy có thể chỉ được tiếp cận thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Chưa xác định người với các bên thứ ba cho các mục đích bổ sung, bao gồm các mục đích tiếp thị, nghiên cứu và phân tích.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn và các thông tin khác trong những trường hợp đặc biệt nếu chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nó là cần thiết để:

(1) Tuân thủ pháp luật, quy định, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án;

(2) Phát hiện, ngăn chặn hoặc cách khác giải quyết gian lận, bảo mật, vi phạm chính sách hoặc các vấn đề kỹ thuật của chúng tôi;

(3)Thi hành các điều khoản của Chính sách Bảo mật hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn của nó;

(4) Bảo vệ chống lại các thiệt hại đối với quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, đối tác, các chi nhánh, người sử dụng, hoặc của cộng đồng.

We use the information collected on our Website to provide our Services, to notify you of new products or services, to send service notifications, to customize the content you see, to fulfill your requests for products and services, to improve our Website, to conduct research, and to solicit your feedback and input about our Website. We do not rent, sell, or share this information with third parties, except as set forth in this policy.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn cho bên thứ ba nếu

(a) Chúng tôi cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hợp lý để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành, hoặc yêu cầu của chính phủ,

(b) Để thực thi các thỏa thuận, chính sách và điều khoản dịch vụ của chúng tôi,

(c) Để bảo vệ sự an toàn hoặc toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi,

(d)Để bảo vệ tài sản, quyền và an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc công chúng khỏi bị tổn hại hoặc các hoạt động bất hợp pháp,

(e) Để đáp ứng trong trường hợp khẩn cấp mà chúng tôi tin tưởng thiện chí yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin để giúp ngăn ngừa tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho thân thể của bất kỳ người nào, hoặc là

(f) Để điều tra và bảo vệ mình chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba nào.

Để kích hoạt tăng tốc duyệt web và do tính chất của Dịch vụ, những người dùng đó có thể truy cập vào những người dùng khác mà bạn đã truy cập được từ bản sao lưu trong bộ nhớ cache của dữ liệu này từ thiết bị của bạn. Xin lưu ý: Khi bạn tương tác với các trang web khác và sử dụng Proxy tự nhiên, các trang web khác có thể thu thập thông tin về bạn. Proxy tự nhiên không liên quan gì đến các thực tiễn thu thập dữ liệu của trang web đó và những thực tiễn đó sẽ được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật riêng của họ.

Proxy tự nhiên có thể sử dụng một tính năng của trình duyệt Internet của bạn được gọi là "cookie" để chỉ định một nhận dạng duy nhất cho máy tính của bạn để duy trì trạng thái phiên. Những cookie ngắn ngủi này không được ghi vào ổ cứng của bạn và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Điều này có nghĩa là không chỉ các hoạt động trên web của bạn được giữ kín, mà còn cả bộ nhớ ổ cứng của bạn không bị cạn kiệt. Tính năng tuỳ chọn người dùng tùy chỉnh của chúng tôi sử dụng một cookie duy nhất, được lưu trữ trên ổ cứng cục bộ của bạn. Cookie này được sử dụng cho các tùy chọn bảo mật tùy chỉnh của người sử dụng. Proxy tự nhiên không, và sẽ không sử dụng cookie để lấy thông tin cá nhân về bạn.

Trong trường hợp Proxy tự nhiên được mua lại hoặc hợp nhất với một bên thứ ba, chúng tôi sẽ chuyển giao hoặc chỉ định thông tin mà chúng tôi thu thập được từ Người đăng ký như là một phần của việc sáp nhập, mua lại, bán hoặc thay đổi kiểm soát khác, bao gồm cho các mục đích Về sự cẩn trọng trước sự kiện như vậy.