Eula

Người đồng ý sử dụng giấy phép người dùng cuối Proxy tự nhiênt

Thoả thuận Cấp phép này ("Thỏa thuận") là thỏa thuận giữa Proxy tự nhiên và pháp nhân bạn đại diện ("Khách hàng").

Proxy tự nhiên đã phát triển, sở hữu và cung cấp một dịch vụ cho phép duyệt internet một cách ẩn danh bằng cách chuyển hướng giao tiếp của người dùng thông qua các thiết bị của người dùng khác ("Hệ thống").

Cấp giấy phép

Trong thời hạn của Thỏa thuận này, Đại lý tự nhiên cấp cho Khách hàng một giấy phép giới hạn (không có quyền cấp phép lại) để truy cập và sử dụng Hệ thống cho Mục đích.

Proxy tự nhiên giữ bất kỳ và tất cả các quyền không được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ và tất cả các quyền đối với Hệ thống.

Bảo hành và Đại diện của Khách hàng

Khách hàng bảo đảm, đại diện và giao ước với Proxy tự nhiên rằng nó sẽ:

Không sử dụng Hệ thống cố ý vi phạm luật pháp hoặc các quy định hiện hành hoặc bất kỳ quyền của bên thứ ba (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) hoặc cho các mục đích sử dụng của chính phủ.

Không sử dụng giấy phép cho Hệ thống được cấp tại đây để:

(i) phân phối phần mềm crack, warez, ROM, virus, phần mềm quảng cáo, sâu, trojan, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ hoạt động và sản phẩm độc hại tương tự nào khác Được thiết kế để làm gián đoạn, đánh cắp, phá hủy, hạn chế hoặc ảnh hưởng bất lợi đến các chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính, phần cứng, mạng hoặc thiết bị viễn thông;

(ii) gây bất kỳ tài nguyên mạng nào không có sẵn cho người dùng dự định, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua "tấn công từ chối dịch vụ (DoS)" hoặc "tấn công từ chối dịch vụ từ chối phân phối (DDoS)";

(iii) phân phối bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào hoặc khuyến khích bất kỳ hoạt động bất hợp pháp; Hoặc

(iv) gây ra bất kỳ hỏng hóc hoặc gián đoạn dịch vụ nào cho máy tính hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Một trong hai bên sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức vào bất kỳ lúc nào bằng cách cung cấp cho bên kia thông báo trước bằng văn bản cho đến cuối tháng đó. Thỏa thuận sẽ chấm dứt vào cuối tháng theo lịch mà tại đó nhận được thông báo bằng văn bản, mà không có bên chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ được tổ chức bởi một tòa án có thẩm quyền để chống lại bất kỳ luật nào, thì các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực như thể điều khoản đó chưa bao giờ tồn tại.

Không có sự thất bại hay trì hoãn nào của bên tham gia thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục nào dưới đây sẽ không có hiệu lực.